پایگاه اطلاع رسانی سایپا نیوز

تاریخ: 12 مرداد 1390

جوابيه شركت سايپا در خصوص انتشار خبر بدهي 3380 ميلياردتوماني و كاهش سود 258 ميلياردتوماني

 سايپا 3380 ميليارد بدهي دارد!؟
كاهش سود 258 ميليارد توماني سايپا !؟

بعد از برگزاري موفق مجمع عمومي عادي ساليانه سايپا كه با دستاوردهاي بسياري همراه بوده است ، بعضي خبرگزاري ها و سايت ها به موضوعات فوق پرداخته اند .
بديهي است ترازنامه هر شركتي داراي دو ستون است ، سمت راست ترازنامه ، شامل ارقام دارايي و سمت چپ ترازنامه شامل ارقام بدهي بعلاوه سرمايه ، اندوخته قانوني و سود انباشته (و به اصطلاح حقوق صاحبان سهام ). پرداختن به مبلغ بدهي به تنهايي بي مفهوم است و تحليل صورتهاي مالي همراه با ساير شاخص ها معني دار خواهد بود .
مشخصا" درمورد بدهي ها ، بهترين نسبت حقوق صاحبان به دارائيهاي شركت هاي بورسي در تابلو اصلي 30% اعلام شده است (به عبارتي بالاترين حد نسبت بدهي به دارائيها 70% ميباشد) كه متاسفانه اغلب شركتهاي تابلو اصلي بورس هنوز به نسبت مذكور دست نيافته اند . ليكن در شركت سايپا نسبت ياد شده بالغ بر 36% است(نسبت بدهي حدود 64% ) و شرايط بسيار مطلوبي دارد . اين نسبت در اغلب شركتهاي بورسي حتي كمتر از 20% است (نسبت بدهي به دارائيها بيش از 80% است ) و در برخي خودرو سازان بورسي كمتراز 15 % ميباشد. (نسبت بدهي به دارائيها بيش از 85% ميباشد).
  در مورد ميزان سود، ذكر اين نكته ضروري است كه در شركت هايي همانند سايپا كه بصورت هلدينگي اداره ميشوند مبناي گزارش بازرس قانوني ، صورتهاي مالي تلفيقي است و گزارش مورد قبول سازمان بورس و تصميم گيري مجامع نيز بر اساس گزارش مالي تلفيقي است.
برمبناي گزارش تلفيقي گروه سايپا ، سود خالص سال جاري 6862 ميليارد ريال و سود انباشته قابل تقسيم بالغ بر 7069 ميليارد ريال بوده است . يعني 679 ريال براي هر سهم ، به عبارت ديگر استناد برخي سايت ها صرفا" به سود سال جاري 3600 ميلياردي شركت اصلي اشتباه محض است. زيرا با پرداخت سود 500 ريال براي هرسهم ، كل سود پرداختي بالغ بر 5200 ميليارد ريال مي گردد و مابقي سود قابل تقسيم يعني 1869 ميليارد ريال بصورت سود انباشته در شركت باقي مي ماند . در واقع درمجمع سال جاري از 7069 ميليارد ريال سود قابل تقسيم مبلغ 5200 ميليارد ريال مي باشد كه اين مبلغ به ازاي هر سهم از سود قابل تقسيم 679 ريال مبلغ 500 ريال بابت هر سهم تقسيم شد. در مجموع سود سال 89 گروه سايپا نسبت به سال 88 از رشد 6% نيز برخوردار بوده است. وتغيير سياست تقسيم سود در شركتهاي سرمايه پذير درسال جاري از ويژگيهاي اصلي گزارشگري صورتهاي مالي اصلي و صورتهاي مالي تلفيقي سايپا بوده و اين امر سبب گرديد فاصله سود انباشته شركت اصلي و گزارش تلفيقي به ميزان قابل توجهي كاهش يابد و نهايتا" سود قابل تقسيم درهر دو حالت بهم نزديك شوند درحاليكه اكثر شركتهاي هلدينگي فعال كشور همچنان با مشكل تفاوت فاحش سود قابل تقسيم شركت اصلي و سود قابل تقسيم تلفيقي مواجه هستند.