پایگاه اطلاع رسانی سایپا نیوز

تاریخ: 29 خرداد 1393

پارس خودرو سبب ارزش افزايي در كشور است

استاندار البرز به همراه مديران و معاونان استان البرز از شركت پارس خودرو بازديد كردند.
 طحايي استاندار البرز ضمن قدرداني از تلاش هاي شركت پارس خودرو گفت: در شرايط سخت تحريم از شركت هاي خودرو ساز حمايت مي كنيم.
 وي افزود: براي حضور سرمايه گذاران خارجي در بازار ايران با حداكتر توان تلاش مي كنيم و اميدواريم بزودي با رايزني ساير دستگاه ها مشكلات شركت هاي خودروسازي برطرف شود.
طحايي استاندار البرز با اشاره به فعاليت ارزشمند پارس خودرو در حفاظت از 7000 شغل مستقيم در اين شركت در دوره ركود اظهار داشت يكي از وظايف استانداران حمايت از اين شركت ها مي باشد وي در ديدار  از پارس خودرو و مشاهده فعاليت هاي اين شركت گفت : شركت پارس خودرو با انتقال تكنولوژي سبب ارزش افزايي در كشور است  .