• 02 آبان 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10171

رتبه بندي عملكردهاي مالي و اقتصادي شركت هاي زير مجموعه مگاموتور اعلام شد

رتبه بندي عملكردهاي مالي و اقتصادي شركت هاي زير مجموعه مگاموتور اعلام شد
سايپانيوز: مديريت امور شركت هاي مگاموتور در گزارشي، رتبه بندي عملكردهاي مالي و اقتصادي شركت هاي زير مجموعه را اعلام كرد.
مديريت امور شركت هاي مگاموتور در گزارشي، رتبه بندي عملكردهاي مالي و اقتصادي شركت هاي زير مجموعه را اعلام كرد.
به گزارش سايپانيوز ، رتبه هاي شركتهاي زير مجموعه مگاموتور بر اساس عملكرد مالي و اقتصادي به شرح ذيل است:
رتبه هاي برتر شركت ها بر اساس بيشترين مبلغ سود: نصير ماشين، روان فن آور، محور كاران، گداز قطعه كيا، اروندخودرو و سايپا پيستون.
رتبه هاي برتر شركت ها بر اساس نرخ رشد سود: نيك انديشان مهر، سايپا پلوس، پژوهندگان قطعات خودرور، سايپا پيستون، امين آسايش و كيان خودرو
رتبه هاي برتر شركت ها بر اساس رشد بازه سرمايه گذاري: سايپا پلوس، روان فن آور، گداز قطعه كيا، محوركاران كوشا، پژوهندگان قطعات كيا و نصير ماشين.
رتبه هاي برتر شركت ها بر اساس حجم دارايي: دنده فن آور، بهران محور، نصيرماشين، محوركاران كوشا، سايپا پيستون و طراحي و مهندسي سايپا.
رتبه هاي برتر شركت ها بر اساس فروش: بهران محور، اروندخودرو، محوركاران كوشا، دنده فن آور،  پويا صنعت، سايپا پيستون و ابزار ماشين آلات گستر آرين.
رتبه هاي برتر شركت ها بر اساس نرخ رشد دارايي: اجزاي ماشين گستر آرين، پرداموتور، نيك انديشان مهر، دنده فن آور، پويا صنعت و گداز قطعه كيا.
رتبه هاي برتر شركت ها بر اساس رشد فروش: سايپا پلوس، پويا صنعت، امين آسايش، طراحي مهندسي سايپا و پژوهندگان قطعات خودرو.

سایر اخبار