• 16 شهریور 1390
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10735

كسب و كار خدمات پس از فروش سايپا توسعه مي يابد

كسب و كار خدمات پس از فروش سايپا  توسعه مي يابد
سايپانيوز: توسعه كسب و كار شبكه خدمات پس از فروش گروه سايپا اولويت اصلي برنامه هاي راهبردي شركت سايپا يدك است.

به گزارش سايپانيوز مهندس محمد حسن گرمان مدير عامل جديد شركت سايپا يدك در گفت و گويي با اعلام اين خبر گفت : بنا برتاكيد مهندس پوستين دوز مدير عامل گروه خودرو سازي سايپا يكي از سياست ها ي شركت سايپا يدك توسعه كسب و كار شبكه نمايندگي ها مي باشد كه با تشكيل انجمن هاي صنفي و واگذاري بسياري از فعاليت هاي اجرايي به انجمن هاي صنفي اين امر محقق خواهد شد.
وي اظهار داشت : با واگذاري مسئوليت هاي بيشتر به شبكه فروش و خدمات پس از فروش گروه سايپا و همچنين باايجاد بستر هاي مناسب كسب و كار نمايندگي ها خواهيم توانست چابكي و توانمندي آنها را به حداكثر برسانيم و با ايجاد انگيزه بيشتر زمينه رضايت مشتري را بيش از پيش فراهم نماييم.
مهندس گرمان تاكيد كرد: فعال نمودن انجمن هاي صنفي نمايندگي ها و تعاونيها ي تحت پوشش انجمن هاي صنفي، واگذاري فعاليت هاي مختلف در سطح عمليات اجرايي از قبيل بازار يابي ، اعطا ء امتياز نمايندگي ها ، ارزيابي هاي دوره اي از نمايندگي ها ، لغو امتياز نمايندگي ها ، اجراي دوره هاي آموزشي براي شبكه حمل و نقل و توزيع قطعات يدكي به انجمن هاي صنفي از اولويت هاي كاري سايپا يدك است .
وي همچنين اظهار داشت : محدود كردن سايپا يدك در زمينه هايي از قبيل خرده فروشي قطعات يدكي  و ارائه خدمات تعميرگاهي در تعمير گاههاي مركزي و سوق دادن شركت به ايفاي نقش مديريتي ، هدايتي و نظارتي خود بر شبكه گسترده خدمات پس از فروش محصولات گروه بزرگ خودرو سازي از جمله سياستهاي مهم سايپا يدك مي باشد .

مدير عامل سايپا يدك درادامه افزود : ارتقاء سطح در آمدي و پويايي اقتصاد شبكه نمايندگي ها مجاز ، جذب مشتري در دوره خدمات وارانتي از طريق تعريف و ارائه بسته خدمت مناسب در قالب كارت هاي نارنجي  با قيمت ها و سطح خدمات متفاوت ، همچنين فراهم نمودن امكان توسعه فعاليت هاي بازرگاني قطعات يدكي براي نمايندگي ها مجاز ، ارتقاء سطح رضايت مشتريان و دارندگان محصولات گروه خودرو سازي سايپا ( سايپا ، پارس خودرو ، زامياد و سايپا كاشان ) از طريق نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات در شبكه گسترده خدمات پس از فروش و تامين قطعات يدكي اصلي در بسته بندي سايپا يدك از ديگر برنامه هاي شركت سايپا يدك مي باشد.

گرمان گفت: بر اساس تصميم هيأت مديره شركت سايپا يدك اجرت نمايندگي ها مطابق با نرخ اعلام شده تورم از سوي بانك مركزي افزايش مي يابد و در سال جاري علاوه برآن حدود 5/4 درصد نيز اضافه تر از نرخ تورم بابت اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نيز در ميزان پرداخت اجرت به نمايندگي ها محاسبه مي شود.
مدير عامل سايپا يدك گفت: ما در عرصه فعاليت هاي بازرگاني بنا داريم تا در سال جاري فروش قطعه و انواع روانكارها را به 400 ميليارد تومان برسانيم كه از اين ميزان 350 ميليارد تومان آن به فروش غير گارانتي اختصاص داردكه قطعا اين ميزان فروش در كسب و كار نمايندگي ها تاثير بسزايي خواهد داشت.
مدير عامل شركت سايپا يدك همچنين اظهار داشت: با توجه به سياست هاي شركت سايپا يدك و برنامه ريزي انجام شده بنا داريم تا آموزش شبكه خدمات پس از فروش گروه سايپا را درمراكز استانهاي كشور توسعه و گسترش دهيم.
مهندس گرمان با اشاره به اينكه تمركز آموزش در مراكز استان هاي كشور علاوه بر صرفه جويي در وقت، دركاهش هزينه نمايندگي ها تاثير گذار خواهد بود عنوان كرد: سياست شركت سايپا يدك كاهش هزينه هاي سربار نمايندگي ها است و ما با تمركز اين فعاليت و ساير برنامه ها در استانهاي كشور سعي داريم دراين مسير گام برداريم .
وي در پايان اظهار داشت : در راستاي سياست هاي مديريتي شركت سايپا يدك اولويت ما حفظ كرامت انساني كار كنان اين شركت براساس شايستگي افراد در انتصاب ها و ارتقاء شغلي ، فراهم نمودن زمينه ارتقاء از داخل در جهت جلو گيري از ايجاد تبيض در بين همكاران و ارتقاء سطح بهره وري  مي باشد