• 24 مهر 1390
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10796

نياز به كاهش بهره بانكي براي ايجاد فضاي رقابتي خودروسازان

نياز به كاهش بهره بانكي براي ايجاد فضاي رقابتي خودروسازان
سايپانيوز: مهندس محمد سعيد فلاحي قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با اشاره به فضاي كنوني صنعت خودروي كشور گفت: تعرفه نبايد تنها فاكتور مد نظر قرار گيرد بلكه بايد ساير عوامل كسب وكار را نيز در اين خصوص ملاك قرار داد .

به گزارش سايپا نيوز محمد سعيد فلاحي قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با اشاره به اينكه تعرفه يكي از فاكتورها براي ايجاد فضاي رقابتي محسوب مي شود اظهار كرد تعرفه نبايد تنها فاكتور مد نظر قرار گيرد بلكه بايد ساير عوامل كسب وكار را نيز در اين خصوص ملاك قرار داد.
مهندس فلاحي با اشاره به اينكه  پرداختن به تعرفه بدون توجه به هزينه هاي مالي و هزينه هاي توليد و ... در كشور روش منطقي نيست گفت : كه در شرايط فعلي تعرفه تعديل كننده بخشي از هزينه هاي توليد در قبال ساير خودروسازان است .
قائم مقام مديرعامل گروه خودرو سازي سايپا در ادامه  گفت در حال حاضر تنها تعرفه 90 درصدي واردات و عوارض جانبي آن به چشم مي آيد اما پرداخت تعرفه64 درصدي قطعه از سوي خودروسازان ناديده گرفته مي شود كه به تعرفه مذكور بايد هزينه آيين نامه ها و مقررات جديد را نيز افزود و  اگر قرار بر كاهش يا حذف تعرفه است بايد شرايط مشابه كشورهاي بدون تعرفه در كشور ما نيز اعمال شود كه لازمه اين امر حذف يا كاهش بهره بانكي و تورم در كشور است و از سوي ديگر افزايش هزينه هاي تامين و توليد نيز بايد در كشور كاهش يابد .
وي با اشاره به نرخ بالاي بهره بانكي كشور در برابر سايركشورها افزود :  فضاي رقابتي با كاهش تعرفه به تنهايي به وجود نمي آيد بلكه بايد در كنار تعرفه ، بهره بانكي را نيز كاهش داد تا شرايط براي رقابت خودروسازان داخي با ساير خودرسازان فراهم شود . به گفته وي در دنيا بهره بانكي 2تا 3 درصد است اما بهره اي كه خودروسازان در داخل پرداخت مي كنند بالاي 25 درصد است به همين دليل شرايط براي فضاي رقابتي در كشور وجود ندارد .