سيستم كنترل مركزي سالن رنگ (CCS ROOM) پارس خودرو راه اندازي شد

سيستم كنترل مركزي سالن رنگ (CCS ROOM) پارس خودرو راه اندازي شد
سايپانيوز: با تلاش شبانه روزي و بهره گيري از دانش كاركنان متخصص شركت پارس خودرو ، سيستم كنترل مركزي سالن رنگ (Central Control System Room) راه اندازي شد.

به گزارش روابط عمومي شركت پارس خودرو، با توجه به پيچيدگي سالن رنگ و تنوع و گستردگي تجهيزات و فرآيند هاي موجود در اين سالن همواره نياز به پايش لحظه اي عملكرد تجهيزات و كنترل مناسب روند توليد محصول در شركت هاي خودروسازي محسوس بود.
بر همين اساس و با هدف كاهش توقفات خط توليد و افزايش كيفيت محصولات، معاونت توليد شركت پارس خودرو با استفاده از توانمندي علمي كاركنان اين شركت اقدام به تعريف پروژه اي در اين خصوص كرد.
 پروژه سيستم كنترل مركزي سالن رنگ (CCS ROOM) در اين سطح گسترده براي اولين بار در صنعت خودروكشور در شركت پارس خودرو آغاز شده كه با استفاده از توان و دانش بومي به صورت كامل، داخلي سازي شده است.
اتاق  (CCS ROOM) مي تواند به صورت گرافيكي تمامي پروسه هاي توليدي سالن رنگ از جمله پروسه هاي توليدي سالن رنگ مانند آماده سازي ED ، كوره ها و ... را به صورت دقيق و آن لاين رصد كند. همچنين كنترل گرافيكي و مونيتورينگ تمامي خطوط انتقال بدنه، رديابي حركت بدنه ها در داخل سالن رنگ در خطوط مهم، رديابي حركت بدنه ها به صورت دو بعدي در خط آماده سازي (ED,PT)، ذخيره سازي شرايط عملكردي و پارامترهاي كيفي و كمي سالن رنگ در توليد محصول به صورت طولاني و ارتقاي شرايط كمي و كيفي محصول و تهيه گزارشات مختلف براي انواع كاربران با استفاده از بانك اطلاعاتي طراحي شده از ديگر توانمندي هاي اين سيستم است.
علاوه بر موارد فوق مبناي رد يابي بدنه در خط توليد بر اساس سيستم شناسايي راديو فركانس (RFID) صورت پذيرفته كه يكي از پيشرفته ترين سيستم هاي شناسايي است و دانش لازم در اين خصوص و داخلي سازي مانيتورينگ سالن هاي توليدي توسط كارشناسان شركت پارس خودرو كسب شده كه نشان از توان بالاي علمي و مهارتي كاركنان اين شركت دارد.
اين پروژه در ارديبهشت ماه سال 1390 شروع و با همت و تلاش شبانه روزي تمامي كاركنان شركت پارس خودرو در طول مدت بيش از يك سال با تشكيل و حضور تيم گروهي از تمامي معاونت ها و مديريت هاي فني و توليدي اين شركت و انجام يك كارگروهي منسجم و هماهنگ به سرانجام رسيده است.