تندر 90 ايراني بالاتر از همتاي فرانسوي خود قرار گرفت

تندر 90 ايراني بالاتر از همتاي فرانسوي خود قرار گرفت
سايپا نيوز: بر اساس آخرين ارزشيابي كيفي خودروهاي توليد داخل، خودرو پارس تندر با اختلاف محدود نسبت به خودروي مگان بالاتر از تندر 90 پارس خودرو و ايران خودرو قرار گرفت.

بر اساس آخرين گزارش ارزشيابي منتشره توسط شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران در خرداد ماه سال جاري خودرو پارس تندر در رده پنجم  و پائين تر از خودروهاي نيسان تيانا، مزدا3، گراند ويتارا و مگان و بالاتر از تندر90 ايران خودرو و سايپا قرار گرفت.
بر اين اساس پارس تندر در معيارهاي بدنه، رنگ و تزئينات داخلي نسبت به همتاهاي فرانسوي خود از عملكرد بهتري برخوردار بوده است و در معيار صداهاي غيرعادي نيز با رقابت نزديك با مگان برتري محسوسي از خود بنمايش گذاشت.
نكته جالب اينكه اين خودرو در معيار رنگ نيز نسبت به خودرو هاي مزدا3و گراند ويتارا از نمره منفي كمتري برخوردار بوده و در مقايسه با تيانا نيز با 0.1 درصد نمره بيشتر در حال رقابت با خودروهاي كلاس هاي بالاتر از خود است.
گفتني است  خودروهاي توليدي داخلي در ارزشيابي كيفي خودروهاي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران در معيارهاي فنربندي، تعليق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزئينات، صداهاي غيرعادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ مورد بررسي قرار مي گيرند.

سایر اخبار