ضرورت هاي افزايش تيراژ و نقش زنجيره تأمين

ضرورت هاي افزايش تيراژ و نقش زنجيره تأمين
سايپا نيوز: معاون تامين شركت سازه گسترسايپا با اشاره به ضرورت افزايش تيراژ توليد بيان داشت: شركت سازه گسترسايپا همانند شركتهاي خودروسازي بانگاه افزايش تيراژ توليد محصول با كيفيت و فعالسازي هرچه بيشترشركتهاي زنجيره تامين برنامه خود را تدوين نموده.

به گزارش ارتباطات سازه گسترسايپا گفت: براي حصول اين هدف برنامه هاي گوناگوني ازجمله : تامين نقدينگي شركتهاي سازنده جهت تهيه  مواداوليه ، قطعات نيم ساخته وانجام فعاليتهاي توليدي تدوين گرديده است. باتوجه به عدم تحقق وعده هاي داده شده  درتامين نقدينگي مورد نيازصنعت خودرو و زنجيره تامين وعدم بازنگري در سياستهاي نظام بانكي همسو با نگاه حمايت ازتوليد نسبت به صنعت خودرو اين تصور وجود داشته كه نتوانيم به برنامه افزايش تيراژدست يابيم اما علي رغم تمامي مشكلات وضرورتها باعنايت به تاكيدات مسئولين محترم وزارت صنعت ومعدن وتجارت ومديران ارشد گروه خودروسازي سايپا، برنامه ريزيهاي فشرده اي جهت ايجاد يك جريان منظم در گردش مالي با حداقل نقدينگي صورت گرفت كه نتايج مثبتي از جمله افزايش ميزان تيراژ توليد رادرگروه خودروسازي سايپا به بارآورده .


مهندس اسماعيلي فيروزبا اشاره به نقش شركت سازه گستردرتامين وطراحي ومهندسي قطعات محصولات جديد توليدي گروه خودروسازي سايپا سياستهاي اين شركت رادراين زمينه چنين برشمرد: ظرفيت سازي توليد براساس دو سرفصل درحال پيگيري است : نخست رشد وارتقاء سطح كمي وكيفي محصولات توليدي ودوم توليد خودروهاي جديد كه دراين زمينه افزايش توليد وانت 151 وتوليد خودرو 211 براساس پاسخگويي مناسب به نيازمشتريان  دردستوركار قرارگرفت .
وي خاطرنشان كرد: باتوجه به اينكه نيازجامعه به يك خودرو وانت سبك  كه كليه قابليتهاي ايمني وامكانات رفاهي سواري را داشته باشد بسيار احساس مي شد خودروي 151 كه "توانايي برآورده كردن اين نيازها را دارا ميباشد، دراولويت توليد وافزايش تيراژ روزانه قرارگرفت كه درحال اجراء ميباشد. درمورد خودرو 211 كه پاسخي مناسب به انتظارات نسل جوان است  توليد آزمايشي درحال جاري سازي بوده كه سريعا" به توليد انبوه خواهد رسيد ظرفيت سازي لازم با توجه به استقبال مردم ازاين خودروها انجام شده شركتهاي زنجيره تامين سازه گسترآمادگي كامل خود را جهت تامين قطعات و توليد انبوه اين خودروها ديده است.
معاون تامين شركت سازه گسترسايپادرادامه به نقش شركتهاي زنجيره تامين درافزايش توليد اشاره داشت وگفت: علاوه برخودروهاي 151 و211 خودرو ي تيبا نيزدرحال حاضرافزايش توليد راتجربه مي كند.برنامه هاي افزايشي تيراژ توليد دركارخانه سايپا كاشان درحال انجام مي باشد وباتوجه به صادرات اين محصول به كشورهاي هدف ، سرعت بيشتري به اين روند داده شده،كه اميدواريم باكاهش موانع پيش روي توليد درپايان سال به درصد قابل ملاحظه اي ازافزايش تيراژ دست يابيم .
وي افزود: قطعه سازان ارزشمند زنجيره تامين  درتمامي سطوح توليد آمادگي كامل خود را اعلام نموده اند وجهت پويايي زنجيره تامين جلسات متعددي باشركتهاي قطعه سازان درشركت سازه گستر صورت مي گيرد و مديرعامل شركت سازه گستر با گروههاي تخصصي سازندگان و بازديدهاي دوره اي ازشركتهاي قطعه ساز انجام مي گيرد واميداست با بهبودشرايط كلي كسب وكاردرصنعت خودرو وهماهنگي درانسجام بيشترقطعه سازان وخودروسازان وضعيت دركمترين زمان ممكن به حالت قبل بازگشته وثبات لازم به دست آيد .