با كيفيت ترين خودروساز ايمن ترين شركت در سطح كشور شد

با كيفيت ترين خودروساز ايمن ترين شركت در سطح كشور شد
سايپا نيوز: شركت پارس خودرو در همايش 2525 كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار به عنوان كميته برتر ايمني در سطح كشور معرفي شد.

به گزارش سايپا نيوز, در اين همايش شركت پارس خودرو با كسب حد نصاب امتيازات به عنوان كميته برتر در سطح كشور در زمينه كميته هاي ايمني مفتخر به كسب لوح تقدير و تنديس ويژه كميته كشوري شد.

بنابراين گزارش، مهندس عبدالصمد احمدوند-مدير ايمني و بهداشت پارس خودرو درخصوص كسب اين افتخار ارزشمند گفت:اين شركت در راستاي حفظ و صيانت از نيروهاي انساني و مطابق با ارزش ها و استراتژي هاي سازماني و بطور مستمر درقالب فرايندهاي مشخص موضوعات ايمني و بهداشت حرفه اي را طرح ريزي , اقدام و پيگيري مي كند.

وي با اشاره به اين كه اقدامات صورت گرفته در پارس خودرو مطابق با قوانين و مقررات است افزود: علاوه بر كميته حفاظت فني و بهداشت كار كه درسطح عالي سازمان تشكيل مي شود,ساير كميته هاي ايمني  در سطوح مختلف سازمان(سالن هاي توليدي) تشكيل شده تا موارد ايمني  در  واحدهاي مختلف سازمان را پيگيري و اجرايي كند.

مهندس احمدوندخاطرنشان كرد:شركت پارس خودرو اعتقاد دارد كه توسعه دانش ايمني ,بهسازي و سالم سازي محيط كار و گسترش فرهنگ ايمني در سازمان منجر به افزايش كيفيت , توسعه پايدار و رضايت شغلي كاركنان و بهره وري سازمان مي شود.

وي با اثربخش خواندن گسترش فرهنگ ايمني در سطوح مختلف اين شركت از طريق مشخص شدن وظايف و مسئوليت هاي هر واحد و آگاهي كاركنان از اين موضوع افزود: تقويت و بهبود ارتباط بين كاركنان و سرپرستان با مديريت ايمني و بهداشت در خصوص اعلام شرايط خطرناك و مشكلات موجود در ايستگاه هاي كاري , افزايش پيشنهادات ارائه شده جهت بهسازي و ايمن سازي محيط كار , ايجاد بسترهاي مناسب جهت خلاقيت و رفع مشكلات ايمني و بهداشت محيط كار در سطوح كارگري , ايجاد انگيزه دربين كاركنان به منظور ارائه كايزن و پيشنهادات ايمني و كاهش حوادث شديد در شركت و حوادث نقص عضو از نتايج برگزاري كميته ايمني در شركت پارس خودرو است.

مهندس احمدوند موفقيت بدست آمده درخصوص ايمني ,بهداشت و محيط زيست در شركت پارس خودرو را حاصل حمايت هاي بي دريغ مديريت ارشد ساز مان و همراهي معاونين , مديران و كاركنان پرتلاش اين شركت دانست و اظهار اميدواري كرد كه با رعايت اصول ايمني؛ شادابي ,نشاط و سلامتي كاركنان روزبه روز ارتقاء پيدا كند.

گفتني است؛ در راستاي اجراي ماده 93قانون كار، تقويت و انتخاب كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار برتر در سطح كشور  كه يكي از برنامه هاي راهبردي وزارت تعاون , كار و رفاه اجتماعي در دولت تدبير و اميد است، اين همايش در استان تهران برگزار شد.

سایر اخبار