سال آينده سال تحول در صنعت خودرو است

سال آينده سال تحول در صنعت خودرو است
سايپا نيوز: مديرعامل سازه گسترسايپاسال 95 را رنسانس صنعت خودرو دانست كه با ورود به عرصه جديدي از رشد و تكنولوژي نقطه، عطفي را در حوزه صنعت كشور رقم خواهد زد.

به گزارش سايپا نيوز، مهندس نجفيان ضمن تشكر ويژه از قطعه سازاني كه در فضاي كسب وكار نه چندان مطلوب حمايت هاي بي شائبه اي ازصنعت خودروكردند اذعان داشت: متاسفانه درطي سال هاي گذشته فشارهايي بر صنعت خودرو وارد شد كه طي چند دهه گذشته، بي سابقه بوده است و صنعت خودرو با موانع بيشماري روبرو شد.

مديرعامل سازه گسترسايپا مهمترين عامل بهبود وضعيت ناهموار توليد درسال گذشته را حمايت شركت هاي قطعه ساز و زنجيره تامين گروه خودروسازي سايپا عنوان داشت و تاكيدكرد: تلاش هاي دلسوزانه و جهادگونه مجموعه عظيم كارگران زحمتكش و ساير دست اندركاران مجموعه صنعت خودروسازي به عنوان پشتوانه هايي بودند كه نشان دادند توليد ملي يك فضيلت بزرگ براي قوام و اعتلاي پيكره اقتصاد و صنعت كشور خواهد بود.

نجفيان افزود: با استقراردولت تدبير و اميد نسيم بهبود در وضعيت اقتصادي شروع به وزيدن گرفت و با لغو تحريم هاي يك جانبه غرب عليه كشورمان كه حاصل تلاش هاي قابل تقدير مجموعه دستگاه ديپلماسي و رهنمودهاي عالمانه مقام معظم رهبري به وقوع پيوست مطمئناً درسال آينده مي توان رشد قابل توجهي را براي اين صنعت پيش بيني كرد و اين رشد بسياري از شاخص هاي مهم اقتصادي را در كشور تحت تاثير خود  قرار دهد.

وي در ادامه تصريح كرد: شركت هاي قطعه ساز جهت تهيه مواد اوليه و تكنولوژي در دوره تحريم مبالغ هنگفتي راپرداخت مي كردند و هزينه هاي داد و ستد ما نيز افزايش يافته بود؛ اما اكنون با لغو تحريمها مي توانيم اين هزينه ها را بهتر مديريت نماييم و اين عامل ظرفيت جديدي براي كاهش هزينه هاي توليد در شركت هاي قطعه ساز فراهم خواهد كرد و ادامه حيات بنگاه هاي توليدي كشور را بهبود خواهد بخشيد كه تا قبل از اين دوره مشكلات جديد در انتقال ارز داشته و انتخاب هاي آنها به چندكشوركه فناوري هاي بالايي را نداشتند محدود شده بود.

نجفيان اظهاركرد: ازجمله ديگر ظرفيتها افزايش تقاضا براي حضور صنعتگران و سرمايه گذاران خارجي دركشوراست كه ظرفيت هاي صنعتي بسيار بزرگي دارند و مي توانند منابع بزرگي براي سرمايه گذاري به ويژه در حوزه صنعت خودرو و قطعه سازي به كشور بياورند.

وي افزود: ما در صنايع قطعه سازي مزيت هاي بسيار بزرگي داريم كه فناوري هاي بالا، مياني و پايين را دربرمي گيرد و مي تواند تاثير به سزايي درسطح اشتغال كشور ايجاد كند. لذا تبين استراتژي توسعه صنعتي و در گام بعدي نوسازي بايد يكي از اولويت هاي مهم صنعت خودرو سازي و قطعه سازي باشد.

عضوء هئيت مديره گروه خودرو سازي سايپا با اشاره به سياست هاي اتخاذ شده در وزارت صنعت درخصوص جذب سرمايه هاي خارجي درصنعت خودرو گفت: نظر به وابستگي هاي كشور به درآمد هاي نفتي، مسئوليت صنعت خودرو با توجه سياست‌هاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و تكيه بيشتر بر اقتصاد صادرات ‌محور از طريق توليد و صادرات غير نفتي و استفاده از منابع خارجي توسعه كسب وكار رقابت پذير و همچنين ارتقاي زنجيره تأمين دوچندان مي شود. يكي از راهبردهاي دستيابي به چشم‌انداز صنعت خودرو، تدوين سند اهداف، جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي ازطريق همكاري مشترك (JV) ياسرمايه‌گذاري مستقيم (FDI) مي‌باشد كه از اين طريق با توسعه زيرساخت‌ها، صنعت خودروسازي همراه با صنايع قطعه‌سازي مرتبط پيشرفت خواهدكرد.

وي در پايان خاطر نشان كرد: فعاليت دريك فضاي كاري با نشاط، حفظ و رعايت كرامات انساني، ارج نهادن به تلاش انسانها و توسعه روحيه مشاركت و مسئوليت پذيري در گرو كار تيمي و به كارگيري آموخته هاي فردي وگروهي(مديريت دانش) براي رسيدن به توسعه همه جانبه و پايدار، سرلوحه برنامه ها براي تقويت سرمايه هاي انساني خواهد بود.