• 15 بهمن 1397
  • 17:00
  • بن رو
  • شناسه خبر: 19086

براساس گزارش شركت بازرسي و مهندسي ايران (IEI)

آريو اتوماتیک تولیدی شرکت بن رو چهار ستاره شد

آريو اتوماتیک تولیدی شرکت بن رو چهار ستاره شد
به دنبال تلاش و برنامه ريزي شرکت بن رو در جهت ارتقاي كيفيت خودروهاي توليدي، خودرو آريو با  گيربكس اتوماتیک موفق به دريافت چهار ستاره كيفي از شركت بازرسي و مهندسي ايران (IEI) شد.

به گزارش سایپانیوز، بر اساس گزارش دی ماه شرکت بازرسی مهندسی ايران (IEI)، خودرو آريو با گيربکس اتوماتیک شرکت بن رو برای نخستين بار موفق به کسب چهار ستاره کيفی شد.

شرکت بن رو در مسیر دستیابی به اهداف کیفی تعیین شده در سال 97، با ادامه فعالیت های بهبود در قالب کارگروه های تخصصی بهبود شاخصIVA  و بررسی ايرادات گزارش شده در خودروها، تعریف و اجرای اقدامات اصلاحی موقت و بلندمدت موفق به کاهش نمره منفی خودرو آريو با گيربکس اتوماتیک و کسب چهارستاره کيفی شده است.

این شرکت در ارزشیابی آذر ماه شرکت بازرسی نیز موفق به کسب سطح کیفی 4 ستاره  خودروی آریو گیربکس دستی شده بود.

سایر اخبار