صنعت خودروي كره جنوبي

​كاهش نيروي انساني در راه است

​كاهش نيروي انساني در راه است
صنعت خودروسازي كره جنوبي با چالش جديدي رو به رو است و آن نياز شديد به كاهش نيروي انساني است.

به گزارش سايپانيوز، كره جنوبي تا سال 2025 بين 20 تا 40 درصد از نيروي انساني خود در بخش توليد را كاهش خواهد داد. با اين كه صنعت خودرو در كره جنوبي، پيشرانه ي رشد اقتصادي اين كشور به حساب مي آيد اما با مطرح شدن برنامه هاي تغيير زيرساخت در خودروسازي اين كشور، تغييرات بنيادي در راه است.

يك گروه مشاور متشكل از 5 كارشناس مستقل صنعتي در كره جنوبي گزارشي را به اتحاديه كارگري هيوندايي موتور ارائه داده اند و در آن به اين موضوع اشاره كرده اند كه كاهش 20 تا 40 درصدي نيروي انساني در بخش توليد تا سال 2025  اجتناب ناپذير است.

در اين گزارش آمده است كه صنعت خودروي كره جنوبي وارد چهارمين انقلاب صنعتي خود شده است و در اين تحول بنيادي، خودروسازان كره، از فاز توليد به فاز ارائه خدمات به ويژه در حمل و نقل نوين وارد مي شوند و آينده تحرك و جابه جايي در كره جنوبي، به سمت تغيير زيرساخت ها و تغيير نيروي كار مي رود.

صنعت خودروي جهاني نيز با تقاضاي رو به رشد خودروهاي سبز [بدون آلايندگي] رو به رو است و اين نوع خودروها به قطعات كمتر و در نتيجه نيروي كار كمتري نياز دارند. ضمن آن كه فرايند توليد با فناوري هاي جديد و اتوماسيون، نياز كمتري به كارگر دارد. اين در حالي است كه سياست دولت ها حمايت از كار و كارگر است. از نظر اين كارشناسان، بدون اخراج كارگران، صنعت خودروي اين كشور با فروپاشي مواجه خواهد شد.

لي هو-جئون استاد دانشگاه مهندسي دائه دوك با اشاره به تصميم تعطيلي كارخانه گونسان مي گويد: بهره وري كار و كارگر در صنعت خودروي كره جنوبي بسيار ضعيف است. هيچ دليلي وجود ندارد كه خودروسازان شمار كارگراني را حفظ كنند كه هيچ تأثيري در دوران گذار صنعت خودروي كشور ندارند و نمي توانند با مديريت همراه شوند.

اين در حالي است كه هيوندايي در كره، تنها خودروسازي است كه مي تواند سود خالص قابل توجهي ايجاد كند و منابع لازم براي گذر از دوره گذار را دارد. مشكل اصلي صنعت خودروي كره جنوبي با سه خودروساز كوچكتريعني: جي ام كره، رنوسامسونگ و سانگ يانگ موتور است. معضلات اين سه خودروساز كوچك كره اي روز به روز بيشتر مي شود و بدهي ها و هزينه هاي نيروي انساني آن انبوه تر مي شوند.

كيم پيل-سو استاد مهندسي خودروي دانشگاه دائه ليم مي گويد: در ماه نوامبر هيوندايي موتور خبر از ايجاد كارخانه اي جديد در كشور اندونزي منتشر كرده كه نشان مي دهد اين خودروساز اصلا مجبور به سرمايه گذاري در صنعت خودروي بومي و ايجاد اشتغال نيست.

اين استاد دانشگاه مي افزايد: مشكل اصلي اين جا است كه هيچ كس نمي تواند پاسخ واضحي بدهد. در صورتي كه خودروسازان كره اين روش را در پيش بگيرند، احتمال مواجه شدن با اعتراض اتحاديه هاي كارگري وجود دارد و دولت نيز طرفدار كار و كارگر است. به هر حال سال هاي آينده اين چالش به شكل جدي تري بروز مي كند چون از يك سو اتحاديه كارگري با طرح هاي تغيير زيرساخت مخالفت مي كنند و از سوي ديگر خودروسازان براي بقا خود مجبورند خود را با تغييرات در فضاي كسب و كار جهاني وفق دهند. بايه اونگ-چان مدير روابط عمومي هيوندايي موتور مي گويد اين شركت براي مواجه شدن با اين معضل در حال حاضر از استخدام كارگر جديد خودداري مي كند و بخشي از كاهش نيروي انساني به طور طبيعي با بازنشسته شدن بخشي از نيروي كار صورت مي پذيرد.  در حال حاضر هيوندايي 35 هزار كارگر در خطوط مونتاژ خود دارد كه تا سال 2025 حدود 30 درصد آن بازنشسته خواهند شد.

نيروي كار در كره جنوبي هم اين را مي داند كه در آينده، صنعت خودروي اين كشور به تعداد كارگران كمتري نياز خواهد داشت.

  

منبع: كره هرالد