از مهمترين آثار ديرپا و جدي كرونا

​لطمه به اشتغال

​لطمه به اشتغال
خودروسازان آلماني حتي پيش از شروع شيوع بيماري كرونا، دچار ركود و رسوايي شده بودند اما حالا ديگر به مصداق كامل ضرب المثل «گل بود به سبزه نيز آراسته شد» تبديل شده اند.

به گزارش سايپانيوز، سازندگان آلماني اين ماه هاي اخير براي ادامه حيات، به بخش خدمات اتكا دارند. واقعيت اين است كه فقط تعطيل شدن خط توليد نيست كه به پيشرفته ترين خودروسازان دنيا لطمه وارد كرده است، حالا كه مردم كمتر به رستوران، فروشگاه و بازار مي روند، آثار بي كاري و كاهش درآمد مردم به طور مضاعف روي درآمد و فروش خودروسازان اثر خواهد گذاشت كه طولاني هم خواهد بود.

در خوشبينانه ترين حالت، تقاضاي خودرو امسال 15 درصد نسبت به سال2019 كاهش خواهد يافت. آخرين بحران مالي دنيا كه در سال 2009 تجربه شد نشان داد، بازگشت به حالت عادي يك دهه وقت لازم دارد.

فرديناند دودنهوفر، رئيس مركز تحقيقات خودروي دانشگاه دويسبرگ-اسن، ظرفيت اضافه خودروسازان آلماني را 1.3 تا 1.7 ميليون دستگاه تخمين زده است. به بيان ديگر اين ظرفيتي كه خالي مانده و مورد استفاده قرار نگرفته است، به از دست رفتن حداقل 100 هزار شغل مي انجامد. با اين كه دولت آلمان براي حفظ مشاغل پذيرفته است كه ساعت كاري هفتگي كاهش يابد و از جيب به كاركنان مي پردازد تا جلوي پيامدهاي وخيم تر اجتماعي را بگيرد، با اين حال با ادامه روند ركود اقتصادي و شيوع بيماري كرونا، تا 830 هزار شغل در صنعت خودروي آلمان در معرض خطر نابودي قرار مي گيرد.

سال گذشته توليد خودرو در آلمان از 5.1 ميليون دستگاه به 4.7 ميليون دستگاه تنزل داشت. با برآوردهاي به عمل آمده فروش خودرو در آلمان در سال 2020 حدود 15 درصد، در چين حدود 20 درصد، در فرانسه و آمريكا 25 درصد و در ايتاليا 30 درصد كاهش خواهد يافت. به احتمال زياد توليد خودرو در آلمان در سال 2020 به رقم 3.8 ميليون دستگاه تنزل خواهد يافت. كارشناسان بايد هنگام برآورد كمي بدبينانه تر اوضاع را بررسي كنند، كه در آن صورت رقم مورد انتظار 3.4 ميليون دستگاه خواهد بود.

دودنهوفر مي گويد: دليل اين كاهش شديد، مشكلات زنجيره تأمين نيست، مشكل مهمتر و جدي تر، كاهش تقاضا است، اين مشكل ديرپا و بسيار جدي است.

براساس برآوردهاي مؤسسه IFO اقتصاد آلمان در سال 2020 حدود 20 درصد تنزل خواهد داشت. و اين ميزان با 750 ميليارد يورو (820 ميليارد دلار) بسته محرك دولت آلمان قابل جبران نيست.

بر اساس آمارهاي روزنامه Handelsblatt ميزان اشتغال در آلمان در ماه مارس به پايين ترين سطح خود از ژانويه 2010 رسيده و كاهش اشتغال در سال 2020 بزرگترين ركورد ثبت شده از سال 2002 خواهد بود.

مركز تحقيقات آژانس اشتغال فدرال آلمان هم به اين آمار و ارقام صحه گذاشته و افزايش چشمگير بي كاري در آلمان را پيش بيني كرده است.

و اين تازه اول ماجرا است چون بسياري از صنايع در آلمان، وابسته به صنعت خودرو هستند كه آثارشان كمي ديرتر خودش را نشان خواهد داد.

منبع: ديلي صباح www.dailysabah.com   

سایر اخبار