مطالب موجود برای 'ديارخودرو'

تولید خودرو در گلپایگان به زودي آغاز مي شود

با ارسال نخستین محموله اتاق های رنگ شده؛

تولید خودرو در گلپایگان به زودي آغاز مي شود

همزمان با بارگیری و ارسال نخستین محموله اتاق های ED رنگ شده به شرکت دیار خودرو گلپایگان توسط سایپا تولید خودرو در این شرکت به زودي آغاز مي شود.

سایر اخبار