مطالب موجود برای 'مالكيت'

​روند كاهشي نرخ مالكيت خودرو

حمل و نقل نوين

​روند كاهشي نرخ مالكيت خودرو

با اين كه در سال هاي اخير شنيده مي شود كه يكي از مهمترين روندها در حمل و نقل نوين، كاهش مالكيت خودرو است اما آمارها نشان مي دهد كه اين روند بسيار كندتر از آن است كه در رسانه ها به آن پرداخته مي شود.