مطالب موجود برای '‌ گزارش'

بی سابقه در یک دهه/ 666 میلیون یورو زیان در ب ام و

بی سابقه در یک دهه/ 666 میلیون یورو زیان در ب ام و

زیانی که امسال گروه خودروسازی ب ام و دید در یک دهه گذشته بی سابقه بود.