مطالب موجود برای ' اشتراك'

​تاكسي هاي اينترنتي آلاينده ترند

​برخلاف تصور

​تاكسي هاي اينترنتي آلاينده ترند

پيش از اين وقتي مزاياي اشتراك سواري را برمي شمردند و از معايب تك سرنشين مي گفتند، كاهش آلايندگي را عنوان مي كردند. اما حالا مطالعات نشان مي دهد كه پديده ي جديد تاكسي هاي اينترنتي و به اشتراك گذاشتن سواري، آلايندگيِ بيشتري ايجاد مي...
​خروج بنز و ب ام و از بازار اشتراك خودرو

عرصه حمل و نقل نوين

​خروج بنز و ب ام و از بازار اشتراك خودرو

دو خودروساز پرتجمل آلماني، بنز و ب ام و از بازار اشتراك خودرو آمريكاي شمالي خارج مي شوند و فعاليت خود را در اروپا به حداقل ممكن مي رسانند. ظاهر امر نشان ميدهد كه مردم سواري به اشتراك مي گذارند نه خودرو. براي همين ridesharing يا هم...
​خودروهاي اجاره اي كه به هيچ جا نمي روند

روندهاي جديد در كشور ژاپن

​خودروهاي اجاره اي كه به هيچ جا نمي روند

در ژاپن مردم خودرو كرايه مي كنند اما يك كيلومتر هم آن را نمي رانند. در حقيقت شكل جديدي از به اشتراك گذاشتن خودرو در اين كشور شكل گرفته است.