مطالب موجود برای ' دولت'

​دو رقم با 9 صفر جلوي آن

نياز صنعت خودروي آلمان

​دو رقم با 9 صفر جلوي آن

اگر خودروسازان آلماني بخواهند از خودروهاي متعارف امروزي به سمت خودروهاي برقي تغيير مسير بدهند به 20 ميليارد يورو كمك دولتي نيازمند خواهند بود.