مطالب موجود برای ' زوئی'

بهبود فروش خودروهای برقی با کاهش اضطراب پیمایش

بهبود فروش خودروهای برقی با کاهش اضطراب پیمایش

رنو می داند که برای فروش بهتر خودروهای برقی خود نیاز به این دارد که از «اضطراب پیمایش» بکاهد. اما برای رسیدن به این هدف راه درازی در پیش دارد.