مطالب موجود برای ' سواري'

​تاكسي هاي اينترنتي آلاينده ترند

​برخلاف تصور

​تاكسي هاي اينترنتي آلاينده ترند

پيش از اين وقتي مزاياي اشتراك سواري را برمي شمردند و از معايب تك سرنشين مي گفتند، كاهش آلايندگي را عنوان مي كردند. اما حالا مطالعات نشان مي دهد كه پديده ي جديد تاكسي هاي اينترنتي و به اشتراك گذاشتن سواري، آلايندگيِ بيشتري ايجاد مي...
​خروج بنز و ب ام و از بازار اشتراك خودرو

عرصه حمل و نقل نوين

​خروج بنز و ب ام و از بازار اشتراك خودرو

دو خودروساز پرتجمل آلماني، بنز و ب ام و از بازار اشتراك خودرو آمريكاي شمالي خارج مي شوند و فعاليت خود را در اروپا به حداقل ممكن مي رسانند. ظاهر امر نشان ميدهد كه مردم سواري به اشتراك مي گذارند نه خودرو. براي همين ridesharing يا هم...