مطالب موجود برای ' فرانكفورت'

​افول محبوبيت

عدم حضور فولكس در نمايشگاه پاريس

​افول محبوبيت

فولكس واگن يك بار ديگر از حضور در نمايشگاه خودروي پارس كه هر دو سال يك بار برگزار مي شود و 2020 نوبت اجراي آن است، سر باز مي زند.
​افول نمايشگاه هاي خودرو

كاهش استقبال بازديدكنندگان از نمايشگاه فرانكفورت

​افول نمايشگاه هاي خودرو

تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه بين المللي خودروي فرانكفورت در سال 2019 تا يك سوم نسبت به سال 2017 كاهش نشان داده است.