مطالب موجود برای ' فرسوده'

طرح خودروهاي فرسوده / 6 هزار پوند به ازاي هر جايگزيني

طرح خودروهاي فرسوده / 6 هزار پوند به ازاي هر جايگزيني

بريتانيا در حال بررسي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده است كه در آن به ازاي هر خودرو تا 6 هزار پوند براي شركت كنندگان در اين طرح مزيت ايجاد مي كند.
​از راه هاي جبران خسارت هاي كرونا

جايگزيني خودروهاي فرسوده

​از راه هاي جبران خسارت هاي كرونا

كمك به قدرت خريد مردم، به كمك طرح هاي جايگزيني خودروهاي فرسوده، هم براي صنعت خودرو مناسب است، هم به اشتغال كمك مي كند و هم اهداف محيط زيست را تأمين مي نمايد.
​معضل مغفول

بازيافت در صنعت خودرو  هندوستان

​معضل مغفول

تا سال 2025 كشور هندوستان با 22 ميليون خودروي اسقاطي مواجه است كه مشخص نيست چه بر سر آنها خواهد آمد.