مطالب موجود برای ' نامگذاري'

​استانداردي كه هيچ اجباري در آن نيست

استاندارد نامگذاري سيستم هاي ايمني

​استانداردي كه هيچ اجباري در آن نيست

نامگذاري استاندارد براي سيستم هاي ايمني و كمكي راننده نياز به استاندارد دارد. اما آيا خودروسازان دنيا اجباري در رعايت اين استاندارد نامگذاري دارند؟ خير. اما اگر استاندارد شود براي خريداران خودرو بهتر و راحت تر است.