مطالب موجود برای ' ويتنام'

​اتصال به زنجيره ارزش جهاني

راهكار كاهش فاصله

​اتصال به زنجيره ارزش جهاني

هر چند كه صنعت خودروي ويتنام نسبت به كشورهاي همجوار با سرعت كمتري پيشرفت مي كند و با خيلي از آنها 30 سال فاصله دارد، اما اكنون سياست گذاران اين كشور به دنبال كاهش اين فاصله از طريق اتصال به زنجيره ارزش جهاني هستند.